Lillestrøm SK

Økonomi, sponsing og lagkasser

Økonomi, sponsing og lagkasser

Alle lag skal ha sin lagøkonomi på LSK sin konto. Hvert lag har sitt unike prosjektnummer på sin lagkasse. Oversikt over prosjektnummer ligger på hjemmesiden.

Det er ikke anledning for lagene å ha bankkonto i privat regi, dette i hht. NIFs regler. Alle klubbens lag har egen bankkonto i regi av klubben. Det er kun daglig leder i samarbeid med et styremedlem som disponerer kontoene for lagkassene, men lagledere får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på forespørsel.

Gjeldene lovverk:
Norges idrettsforbunds lover - III. Økonomi - § 2-11 (7) - Lovteksten på lovdata.no
Norges fotballforbunds lover - §8-7, pkt 7 - Lovteksten på lovdata.no

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets prosjekt. Ved innsamling av småbeløp og egenandeler fra foresatte til f.eks. ekstra utstyr, cuper, avslutninger etc. anbefales det at man bruker Vipps. Dette for å unngå for mange bilag, samt at det på denne måten er lettere for lagene å følge opp internt via Vippslister. (PS. Husk å legge på Vippsavgift på 2,5%)

  • Kontonummer LSK UA: 1286.20.10238

Spørsmål om økonomi kan stilles til ansvarlig for økonomi, Anette Roll Richardsen. Alle lagsregnskap er ajour hver måned.

Faktura til klubben

Alle fakturaer til Lillestrøm Sportsklubb må stiles til Lillestrøm Sportsklubb og ikke alle mulige forkortelser og lagsnavn.
For å få ført det på riktig lag, kan lagsnavn og prosjektnummer legges som tilleggstekst/info på fakturaen.

Faktura er sendes på følgende måte (som vil forhindre forsinkelser):

1.  Som elektronisk faktura (EHF) levert til org.nr 967732311

eller

2.  Som e-postfaktura til 967732311@autoinvoice.no
 

Sponsing av enkelt lag

Alle lagene i LSK UA kan skaffe seg sine egne sponsorer. Men det er noen retningslinjer dere må følge i så måte. Hvis dere skal vise frem sponsorene deres på treningsdresser eller annet utstyr, kan ikke disse sponsorene være konkurrenter av LSKs offisielle sponsorer.  Dere får ikke lov å trykke noe som helst på spillernes spillerdrakter. Alle sponsorer skal avklares med årgangsansvarlig i deres kull. Sponsorpenger skal inn på lagets lagkasse. Ved profilering må det betales MVA på sponsorbeløpet. Spons uten profilering slipper MVA.

Faktura skal sendes fra LSK med faktura mal som er tilgjengelig på hjemmesiden ( Fakturagrunnlag sponsor LSK UA (xls))
Alle gule felter må vær utfylt.

Mål - Økonomiske prinsipp

LSK skal ha en sunn økonomi og levere et regnskap som går i pluss hvert år, eks spillersalg. Vi skal nedbetale gjeld i henhold til inngåtte avtaler. Vi skal minimum være i gul i henhold til lisenskravene som defineres av NFF Vi skal oppfylle våre forpliktelser og skape verdier for klubben på en bærekraftig måte. LSK Bredde skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Alle avdelinger plikter å levere budsjett.

Budsjett

LSK skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på avdeling, prosjekt og kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. LSK har budsjett på følgende avdelinger i regnskapet:

  • Avdeling 1 Administrasjon
  • Avdeling 2 Stadion
  • Avdeling 3 Elite
  • Avdeling 4 Bredde
  • Avdeling 5 Lag LSK bredde
  • Avdeling 6 Kunstgress
  • Avdeling 50 Marked
  • Avdeling 60 Konferansesenter

Regnskap og økonomistyring

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”. LSKs har egen Økonomiansvarlig som fører regnskapet. Styret og UA styret får regnskapsrapporter per måned. Regnskapsåret følger kalenderåret. LSK benytter seg av revisor.

Fakturering

All fakturering skjer via klubbens regnskapsprogram, bortsett fra kontingenter som faktureres gjennom KXP (klubbens web-system). Lag har ikke anledning til å fakturere på egenhånd. Lagene sender info til daglig leder om sponsor og dugnad som skal faktureres.

Kontanthåndtering

Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer.

Regningsbetaling 

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres og godkjennes av leder for den enkelte avdeling før regnskapsfører utfører utbetaling. Reiseregninger og refusjonsbilag betales over regnskapssystem. Reiseregningene må fylles ut i henhold til krav fra myndighetene og LSK følger statens satser.

Dommerbetaling

Dommerregninger for kamper i klassene fom 13 år betales i hovedsak over konto. Dommerregninger for kamper i klassene 7-12 år utbetales fra egen dommerkasse mot dommerkvittering i kiosk. Dersom kiosken ikke er åpen betales dommerregning over konto. Det er utarbeidet egne rutiner og instrukser for dommerbetalinger.


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift