Lillestrøm SK

Organisering, ansvar og roller

Organisering, ansvar og roller

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og legger grunnlaget for styrets arbeid. For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. Protokoller fra årsmøter er tilgjengelig på klubbens hjemmeside: www.lsk.no

Klubben er organisert med et hovedstyre som velges av årsmøtet. Det velges også et lederutvalg for breddeavdelingen på årsmøte. Videre er det etablert en rekke underutvalg som har ansvaret for avgrensede deler av klubbens virksomhet.

Organisasjon og selskapsstruktur

Breddeavdelingens organisering

Breddeavdelingens styre består minimum av styreleder, nestleder og ledere for utvalgene  innen breddeavdelingen. Leder avgjør hvor mange medlemmer som skal velges på årsmøte.

Breddeavdelingen har ansvar for drift av Breddeavdeling.

Ledere av utvalgene benevnes «Turnering», «Kiosk Åråsen», «Utstyr» og «Medlem».

På utvalgets møter deltar også minimum en eller flere representanter fra klubbens Fotballavdeling (  utviklingsleder, breddeansvarlig eller barnefotballansvarlig.

Leder for breddeutvalget inviteres til Hovedstyrets møter 2 ganger pr år.
Leder i Hovedstyret, daglig leder, sportsjef eller andre fra administrasjonen skal minst delta på et møte i breddestyret per år.

Breddeutvalget utpeker utvalgsmedlemmer etter innspill fra utvalgsleder.

Breddeutvalget viktigste oppgaver:

 • Ha økonomisk kontroll og lede breddeavdelingen på en langsiktig og bærekraftig måte.
 • Sørge for riktig utvalgssammensetning – og effektive underutvalg.
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad inkl. Politiattester (for hele klubben)
 • Fair Play og holdningsskapende arbeid

Administrative roller og oppgaver i breddeavdelingen - UA styret

Leder

 • Ansvar for den administrative virksomhet i breddeavdelingen.
 • Leder utvalgsmøter.
 • Ansvar for at den operative daglige driften sammen med breddekoordinator.
 • Bistå de andre utvalgslederne ved behov.
 • Ansvar for budsjett og resultat.
 • Fremlegge regnskapsrapporter for avdeling 4 og 6 (Bredde og kunstgress)
 • Ansvar for dugnadskortet for organisering av dugnad
 • Hovedansvar for politiattester
 • Ansvar for å avholde lagledermøte etter sesongslutt/før seriestart og ved behov
 • Delta på foreldremøter for lagene

Nestleder

 • Vara for leder
 • Være operativ på et ansvarsområde som blir tildelt på styremøte, som for inneværende periode er ansvar for informasjon og kommunikasjon.
 • Delta på foreldremøter for lagene
 • Delta på møter som fordeles blant styrets medlemmer, som for eksempel lagledermøter

Turnering

 • Leder av Turneringsutvalget
 • Budsjettansvar for alle turneringer
 • Ansvar for alle oppgaver som er beskrevet i Turneringshåndboken.
 • Ha tett dialog og følge opp markedsavdelingen og breddekoordinator i administrasjonen mot turneringer.
 • Delta på foreldremøter for lagene
 • Lede møter i turneringsutvalget

Kiosk Åråsen

 • Leder av Kioskutvalget
 • Avholde møte med arrangementsansvarlig på kampdag
 • Ansvar for kioskdrift under A-lagets kamper på Åråsen
 • Ansvar for at kioskene er klare til sesongstart – rene og med nok og riktig utstyr
 • Ansvar for at alt utstyr i kioskene er i god stand
 • Ansvar for organisering av kioskene på kampdag sammen med kioskutvalget
 • Fordeling av ansvarsområder i kioskutvalget
 • Arrangere og lede møter i kioskutvalget
 • Ansvarlig for varebestilling og vareflyt
 • Ha tett dialog med arrangementsansvarlig og markedsansvarlig i administrasjonen
 • Delta på foreldremøter for lagene (ved forespørsel)
 • Delta på lagledermøter

Utstyr

 • Ansvar for innkjøp av trenings- og kamputstyr i breddeavdelingen innen oppsatt budsjett
 • Budsjettering av utstyr  
 • Ansvar for utdeling og innhenting av kamputstyr til lag
 • Ansvar for rekvirering av utstyr til trenere, lagledere og utvalg
 • Ha tett dialog med markedsavdelingen
 • Delta på foreldremøter
 • Delta på aktiviteter som fordeles blant styrets medlemmer(foreldre- og lagledermøter)

Økonomiansvarlig

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede et evt økonomiutvalg.
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Følge opp regnskapsfører.
 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
 • Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder.

Medlem

 • Arbeider operativt med de oppgaver styret trenger hjelp til.
 • Per i dag er dette:
 • Fair Play ansvarlig
 • Lagsøkonomi og prosjekter (avd 5) – føring på lagsnivå, fakturering av sponsorer/gaver til lag, utsendelse av lagsregnskap ved forespørsel.
 • Delta på foreldremøter for lagene.
 • Delta på aktiviteter som fordeles blant styrets medlemmer, som for eksempel lagledermøter og prosjekter.

Ansvarlig banedisponering/teknisk

 • Til en hver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper.
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben, på f.eks. hjemmesiden.
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banedisponeringsansvarlig.
 • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen.
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering (eks at 12 og 13 åringer trener på ulike dager)

Politiattester

Klubben har plikt til å avkreve politiattest fra alle trenere og lagledere. Politiattest skal også avkreves av andre personer som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Klubben krever derfor attest fra alle trenere, lagledere og styremedlemmer. Klubben kan også ved behov kreve politiattest fra reiseledere og andre som skal ha ansvar for andres barn.

Fair play

Fotballens popularitet gir store muligheter og et stort ansvar for å bidra positivt ut i samfunnet.
Når fotballen aktivt setter fokus på Fair play er det først og fremst for å skape positive atferdsendringer i fotballmiljøet.
Samtidig er gode holdninger like viktig overalt i samfunnet. Fotballens holdningsskapende arbeid vil derfor bidra til å inkludere flere og motvirke mobbing på andre arenaer.

LSK har en egen Fair play ansvarlig.

Informasjon om Fair play, kampverter og foreldrevettregler finnes på http://www.lskua.no/

Fotballavdelings organisering

Organisasjonskart Fotballavdelingen

Roller og oppgaver i Breddefotball

Treneransvarlig

Ligger til barnefotballansvarlig og utviklingssjef i UA.

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig skal følge opp klubbens dommere og gjestende dommere fra andre klubber som kommer til Lillestrøm for å dømme profesjonelt. Det å være dommer skal spennende og være en lærerik aktivitet. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styrende organer i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Dommeransvarlig sine oppgaver:

 • skal ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere.
  • Klubbens styrende organer og administrasjon.
  • Lagledere og trenere.
 • følge opp dommerne rundt LSK sine eliteseriekamper på Åråsen.
 • ansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det.
 • legge til rette for å følge opp og veilede dommere i kamper.
 • ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • se til at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillere.
 • ansvaret for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • bidra til å tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med
 • klubbens lag, herunder mulig deltakelse på en treningsleier.

Jentefotballansvarlig

Ansvar:
Lede og koordinere jentefotballen 6-19 år.
Kontaktpunkt mellom styret, utvalg, akademiet og årgangsansvarlige i årgangene.

Fungere som trenerkoordinator i jentefotballen så lenge denne rollen ikke er definert som en egen rolle.

Oppgaver:

 • Holde seg orientert om alt som skjer i jentefotballen
 • Sitte i sportslig utvalg
 • Løse konflikter i samarbeid med klubben og årgangsansvarlige i årgangen
 • Fordele nye medlemmer ut på lag i samarbeid med årgangsansvarlige, spesielt spillere fra andre klubber.
 • Gjennomføre tiltak med fokus på klubb, ikke lag.
 • Koordinere treningsfasiliteter, trenings- og kamptider, samt fordeling av ressurser om nødvendig.
 • Avholde møter med årgangsansvarlige, minst fire i året, kvartalsvis.
 • Overordnet ansvarlig for LSK modellen i barnefotballen.
 • Følge opp LSK Bredde og Utvikling sin sportslige plan.

Viktige samarbeidsfunksjoner:

 • LSK Bredde’ styret / administrasjonen
 • Sportslig utvalg  (SU)  - ledes av Utviklingsansvarlig
 • Utviklingsansvarlig
 • Årgansansvarlig
 • Lagledere
 • Tom Lund Akademiet/Coerver
 • Dommerkoordinator

Barnefotballansvarlig 

Ansvar:
Lede og koordinere barnefotballen 6-12 år, samt årgangsansvarlige.
Kontaktpunkt mellom styret, utvalg, akademiet og årgangsansvarlige i årgangene.

Også rekruteringsansvarlig for nye kull som skal startes opp. Planlegge oppstart og holde i oppstartsmøte.

Fungere som trenerkoordinator i barnefotballen så lenge denne rollen ikke er definert som en egen rolle.

Oppgaver:

 • Holde seg orientert om alt som skjer i barnefotballen
 • Sitte i sportslig utvalg
 • Løse konflikter i samarbeid med klubben og årgangsansvarlige i årgangen
 • Fordele nye medlemmer ut på lag i samarbeid med årgangsansvarlige, spesielt spillere fra andre klubber.
 • Gjennomføre tiltak med fokus på klubb, ikke lag.
 • Koordinere treningsfasiliteter, trenings- og kamptider, samt fordeling av ressurser om nødvendig.
 • Avholde møter med årgangsansvarlige, minst fire i året, kvartalsvis.
 • Overordnet ansvarlig for LSK modellen i barnefotballen.
 • Følge opp LSK Bredde‘s sportslige plan.

Viktige samarbeidsfunksjoner:

 • LSK Bredde’ styret / administrasjonen
 • Sportslig utvalg  (SU)  - ledes av Utviklingsansvarlig
 • Utviklingsansvarlig
 • Årgansansvarlig
 • Lagledere
 • Tom Lund Akademiet/Coerver
 • Dommerkoordinator

Breddefotballansvarlig

Ansvar:
Lede og koordinere breddefotballen 13-19 år.
Kontaktpunkt mellom styret, utvalg, akademiet og årgangsansvarlige i årgangene.

Oppgaver:

 • Holde seg orientert om alt som skjer i breddeavdelingens 2 lag i ungdomsfotballen
 • Sitte i sportsligutvalg
 • Løse konflikter i samarbeid med klubben og årgangsansvarlige i årgangen
 • Fordele nye medlemmer spillereut på  til lag i 13-19 år , spesielt spillere fra andre klubber, i samarbeid med utviklingsansvarlig.
 • Gjennomføre tiltak med fokus på klubb, ikke lag.
 • Koordinere treningsfasiliteter, banetid og sted, samt fordeling av ressurser om nødvendig.
 • Overordnet ansvarlig for LSK modellen i breddefotballen.
 • Følge opp UA‘s sportslige plan.
 • Følge opp GI ALT og UAs vedtak om holdningsskapende arbeid.

Viktige samarbeidsfunksjoner:

 • UA styret  / administrasjonen
 • Sportslig utvalg (SU)
 • Utviklingssjef i klubben
 • Lagledere
 • Dommerkoordinator

Årgangsansvarlig

Ansvar:
Lede og koordinere årgangen.
Kontaktpunkt mellom administrasjon, utvalg, akademiet og gruppene i årgangen.

Oppgaver:

 • Holde seg orientert om alt som skjer i aktuell årgang
 • Løse konflikter i samarbeid med trenere og lagledere i årgangen
 • Fordele nye medlemmer(spillere) ut på lag i samarbeid med barnefotballansvarlig
 • Forberede årgangen på overgang fra 5’er til 7’er og 7’er til 9’er.
 • Være kontaktpunkt mellom administrasjon/utvalg og spillere/foreldre
 • Gjennomføre tiltak på tvers av årgangen for at man tenker årgang/klubb, ikke lag.
 • Koordinere treningsfasiliteter, banetid og sted, samt fordeling av ressurser om nødvendig.
 • Avholde trenermøter i kullet, minst to. Vår og Høst.
 • Koordinere og fordele ansvar mellom lagene ved felles årgangstreninger.
 • Ansvarlig for inndeling av lag og organisering av trening/differensiering
 • Følge opp at kullet følger UA‘s sportslige plan.
 • Følge opp GI ALT og UAs  vedtak om holdningsskapende arbeid.

Viktige samarbeidsfunksjoner:

 • Barnefotballansvarlig  / administrasjonen
 • Utviklingssjef i klubben
 • UA styret
 • Andre årgangsansvarlige
 • Lagledere
 • Akademiet/Coerver
 • Dommerkoordinator

Kvalitetsklubbansvarlig 

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides be­visst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Fair Play ansvarlig

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

FIKS-ansvarlig

Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem, FIKS, er eid av Norges Fotballforbund. I FIKS skal klubben blant annet registrere spillere, trenere og ledere, registrere kamptropper, registrere og gjennomføre overganger samt melde på lag i seriespill.

Oppgaver for FIKS-Ansvarlig i LSK:

 • Fortløpende å registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
 • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
 • Registrere personer med verv i klubben, i FIKS.
 • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
 • Administrere overganger inn og ut av klubben.
 • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål.
 • Melde på klubbens lag i seriespill.

Trenere

Barnefotball 5-12 år

Ansvarsområder

 • Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til klubbens Sportsplan.
 • Forberede treninger.
 • Gjennomføre treninger.
 • Lede laget under kamp.
 • Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum).
 • Tilrettelegge for at alle får et godt tilbud.
 • Bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget.
 • Samarbeide med årgangsansvarlig og andre trenere/ lag på trinnet for å skape god fotballopplæring og et godt tilbud til alle.

Ønsket kompetanse

 • Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn.
 • Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. 
 • Utadvendt med gode kommunikasjons‐ og samarbeidsevner.
 • Ansvarsbevisst, strukturert, selvstendig, engasjert og nøyaktig.
 • Minimum ”Aktivitetslederkurs ‐ barnefotball, barnefotballkvelden”.
 • Helst UEFA C-lisens
 • Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger.
 • Gyldig politiattest

Forpliktet til å følge klubbens retningslinjer og lover. Plikter å sette seg inn i sportsplan og klubbhåndbok.

Ungdomsfotball 13-19 år

Ansvarsområder

 • Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til Sportsplanen.
 • Forberede treninger.
 • Gjennomføre treninger.
 • Lede laget under kamp.
 • Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum).
 • Tilrettelegge for ferdighetsutvikling og spillerutvikling ut fra behov og forutsetninger.
 • Påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere og laget til å bli best mulig.
 • Ivareta spillernes interesser og bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget.
 • Samarbeide med årgangsansvarlig for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle, også for de beste talentene og de som ønsker å trene mer.

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom.
 • Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest.
 • Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs.
 • Utadvendt med gode kommunikasjons‐ og samarbeidsevner.
 • Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig.
 • Selvstendig og engasjert.
 • Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling.
 • Minimum C-lisens (B for elitelagene).
 • Helst B-lisens eller mer.
 • Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger.

Forpliktet til å følge klubbens retningslinjer og lover. Plikter å sette seg inn i sportsplan og klubbhåndbok.


 

 

 

 

 

 


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift